XI

2021

Narzędzia nadzoru pedagogicznego

Kontrola obowiązku szkolnego, ocena pracy nauczyciela i dyrektora, sprawy pracownicze

8 zestawów | 84 dokumenty

&

Procedury i dokumenty dotyczące pandemii COVID-19

2 zestawy | 24 dokumenty

DOKUMENTACJA DYREKTORA SZKOŁY
XI
2021

Narzędzia nadzoru pedagogicznego

&

Procedury i dokumenty dotyczące pandemii COVID-19

W wyniku nowelizacji Rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego, od 1 września 2021 r. ocena jakości pracy szkoły i placówki jest dokonywana w ramach kontroli.

Obecnie, w ramach kontroli dokonywana jest ocena stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki.

Rezygnacja z ewaluacji i włączenie obszarów pracy szkoły (dotychczas badanych w ramach ewaluacji) do zakresu kontroli ma na celu ocenę działalności placówek nie tylko pod kątem zgodności z przepisami prawa, ale też prawidłowości realizacji procesów kształcenia i wychowania oraz efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły i placówki.

Wychodząc naprzeciw potrzebom Dyrektorów placówek, przygotowaliśmy arkusze kontroli o raz one narzędzia nadzoru pedagogicznego, które uwzględniają wszystkie ww. zmiany..

Stan prawny na 25 października 2021 r.

Pakiet procedur COVID-19 obejmuje:

 1. Procedury i dokumenty dotyczące pandemii COVID-19
  1. Powiadomienie organu prowadzącego o wystąpieniu u pracownika objawów sugerujących zakażenie koronawirusem
  2. Powiadomienie Sanepidu o wystąpieniu u pracownika objawów sugerujących zakażenie koronawirusem
  3. Procedura działania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem - pracownik
  4. Procedura działania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem - uczeń
  5. Procedura przygotowania szkoły do zajęć stacjonarnych
  6. Procedura przyjęcia uczniów do szkoły
  7. Procedura zapewniania bhp w szkole
  8. Procedura zawieszenia zajęć
  9. Strategia pracy szkoły po powrocie dzieci i młodzieży do nauki stacjonarnej. Propozycje rozwiązań organizacyjno-merytorycznych
  10. Wniosek do organu prowadzącego o zawieszenie zajęć
  11. Wniosek do powiatowego państwowego inspektora sanitarnego
  12. Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny
  13. Zarządzenie w sprawie czasowego zawieszenia zajęć ze względu na sytuację epidemiologiczną
  14. Zawiadomienie kuratora o zawieszeniu zajęć
  15. Zawiadomienie o zawieszeniu zajęć organu rejestrującego
  16. Zawiadomienie organu prowadzącego i kuratora o sposobie realizacji zajęć
  17. Zgoda rodzica na pomiar temperatury ciała dziecka
 2. Dokumenty dotyczące szczepienia uczniów przeciw COVID-19
  1. Deklaracja na szczepienia
  2. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby
   małoletniej przeciw COVID-19
  3. List Ministra Zdrowia do dyrektorów szkół, pedagogów, rodziców w sprawie wykonywania szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 wśród nieletnich uczniów w wieku od 12 do 15 roku życia
  4. List w sprawie szczepień przeciwko COVID-19. Fundacja Rodzice Szkole
  5. Organizacja szczepień - informacja dla dyrektorów szkół i placówek - materiały informacyjne
  6. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat - informacje dla szkół i placówek- plakat informacyjny
  7. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat - rekomendacje dla rodziców - plakat informacyjny

Wydanie LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2021 r. obejmuje:

 1. Obowiązki dyrektora na listopad i grudzień 2021 roku
  1. Obowiązki dyrektora w listopadzie
  2. Obowiązki dyrektora w grudniu
 2. Nadzór pedagogiczny - narzędzia
  1. Arkusz kontroli dziennika lekcyjnego
  2. Arkusz kontroli dziennika zajęć pozalekcyjnych
  3. Arkusz kontroli w ramach nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły. Ocena prawidłowości organizacji kształcenia specjalnego
  4. Arkusz kontroli w ramach nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły. Ocena efektywności organizacji kształcenia specjalnego
  5. Arkusz kontroli w ramach nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły. Ocena prawidłowości realizacji procesów edukacyjnych szkoły. Efektywność realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. Realizacja programów nauczania z przedmiotów humanistycznych
  6. Arkusz kontroli w ramach nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły. Ocena zgodności z prawem realizacji procesów edukacyjnych szkoły. Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego – II etap kształcenia. Zestaw programów nauczania przedmiotów humanistycznych
  7. Arkusz kontroli w ramach nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły. Ocena efektywności i adekwatności realizacji zadań szkoły w zakresie współpracy z Radą Rodziców
  8. Arkusz kontroli w ramach nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły. Ocena prawidłowości realizacji zadań szkoły w zakresie współpracy z Radą Rodziców
  9. Arkusz obserwacji
  10. Arkusz obserwacji lekcji
  11. Arkusz obserwacji ucznia
  12. Arkusz obserwacji zajęć edukacyjnych - indywidualizacja procesu nauczania
  13. Arkusz obserwacji zajęć świetlicowych
  14. Arkusz obserwacji zebrania z rodzicami
  15. Harmonogram doskonalenia kompetencji nauczyciela – indywidualny plan wspomagania
  16. Harmonogram wspomagania
  17. Plan nadzoru pedagogicznego Dyrektora Szkoły na rok szkolny 2021/2022
 3. Decyzje dotyczące ucznia
  1. Decyzja - odmowa zezwolenia na indywidualny tok nauki
  2. Decyzja dyrektora szkoły – zgoda na nauczanie indywidualne
  3. Decyzja o odroczeniu obowiązku szkolnego
  4. Decyzja o zwolnieniu ucznia z informatyki
  5. Decyzja o zwolnieniu ucznia z nauki drugiego języka obcego
  6. Decyzja o zwolnieniu ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego
  7. Decyzja o zwolnieniu ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego
  8. Harmonogram zajęć nauczania indywidualnego
  9. Wniosek rodziców o indywidualne nauczanie
  10. Zgoda na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą
 4. Funkcjonowanie szkoły
  1. Instrukcja postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami służbowymi
  2. Plan promocji szkoły
  3. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły
  4. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie w zmian w statucie szkoły
  5. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie zmian w Regulaminie
  6. Uchwała Rady Rodziców w sprawie propozycji dyrektora szkoły wskazujących formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego
  7. Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
  8. Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie propozycji form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego
 5. Kontrola obowiązku szkolnego
  1. Egzekucja obowiązkowego wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i nauki
  2. Informacja o spełnianiu obowiązkowego szkolnego
  3. Informacja o spełnianiu obowiązku nauki
  4. Kontrola spełniania obowiązku przygotowania przedszkolnego, szkolnego i nauki
  5. Upomnienie rodziców ucznia - obowiązek nauki
  6. Upomnienie rodziców ucznia - obowiązek szkolny
 6. Ocena pracy nauczyciela i dyrektora
  1. Informacja o możliwości zapoznania się z projektem oceny pracy nauczyciela
  2. Informacja o wyznaczeniu opiekuna stażu
  3. Karta oceny pracy nauczyciela
  4. Opinia Rady Rodziców w sprawie oceny pracy nauczyciela
  5. Prośba o wyznaczenie przedstawiciela związku zawodowego
  6. Wniosek do doradcy metodycznego lub nauczyciela dyplomowanego o opinię w sprawie oceny pracy nauczyciela
  7. Wniosek do Rady Rodziców o opinię w sprawie oceny pracy nauczyciela
  8. Wniosek do Samorządu Uczniowskiego o opinię w sprawie oceny pracy nauczyciela
  9. Wniosek dyrektora o dokonanie oceny pracy
  10. Wniosek nauczyciela o dokonanie oceny pracy
  11. Zawiadomienie o wszczęciu procedury oceny pracy nauczyciela
  12. Zobowiązanie do poprawienia planu rozwoju zawodowego
  13. Zobowiązanie do wprowadzenia zmian w planie rozwoju zawodowego
 7. Ochrona rodzicielstwa
  1. Oświadczenie o rezygnacji z urlopu macierzyńskiego
  2. Wniosek o łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego lub jego części z wykonywaniem pracy
  3. Wniosek o obniżenie czasu pracy
  4. Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego
  5. Wniosek ojca o udzielenie urlopu macierzyńskiego
  6. Wniosek ojca o udzielenie urlopu wychowawczego (albo jego części)
  7. Zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu ojcu części urlopu macierzyńskiego
 8. Pracodawca - pracownik
  1. Akt mianowania
  2. Angaż dla nauczyciela
  3. Decyzja w sprawie zwolnienia z obowiązku odbywania służby przygotowawczej
  4. Informacja o przyznaniu nagrody jubileuszowej dla nauczyciela
  5. Informacja o warunkach wynagrodzenia nauczyciela (angaż)
  6. Informacja o warunkach zatrudnienia
  7. Informacja o warunkach zatrudnienia pracownika niepedagogicznego
  8. Pismo do kuratorium oświaty w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie nauczyciela bez kwalifikacji
  9. Potwierdzenie przekształcenia umowy o pracę w zatrudnienie na podstawie mianowa nia
  10. Regulamin dokonywania ocen okresowych pracowników samorządowych. Wersja 1
  11. Regulamin dokonywania ocen okresowych pracowników samorządowych. Wersja 2
  12. Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych
  13. Regulamin ZFŚS
  14. Umowa o pracę na czas nieokreślony
  15. Umowa o pracę na czas nieokreślony z nauczycielem kontraktowym
  16. Umowa o pracę na czas nieokreślony z nauczycielem mianowanym i dyplomowanym
  17. Umowa o pracę na czas określony
  18. Umowa o pracę na czas określony z nauczycielem stażystą
  19. Umowa o pracę na zastępstwo nieobecnego nauczyciela
  20. Umowa o pracę z osobą niebędącą nauczycielem
  21. Umowa z osobą nieposiadającą przygotowania pedagogicznego

Autorzy

ROMAN LORENS

konsultant ds. organizacji i zarządzania oświatą, lider i koordynator doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół, ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej z zakresu realizacji podstawy programowej; były wieloletni dyrektor szkoły; doktorant Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach; autor licznych publikacji z zakresu zarządzania oświatą.

DARIUSZ SKRZYŃSKI

Prawnik, aplikant notarialny w Izbie Notarialnej w Warszawie, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego, project manager projektów oświatowych realizowanych z funduszy UE, absolwent Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowego Studium Administrowania Funduszami Unijnymi w SGH; prowadzi szkolenia i konferencje dla kierowniczej kadry oświaty, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; autor i współautor wielu artykułów, książek i publikacji elektronicznych skierowany do szkół i przedszkoli; aktualnie prowadzi kancelarię prawną specjalizująca się obsługą palcówek oświatowych oraz wydawców.

MAŁGORZATA KARWALA

Specjalista z zakresu organizacji i zarządzania oświatą z wieloletnim doświadczeniem w ewaluacji wewnętrznej, diagnozowaniu potrzeb rozwojowych placówki i organizowaniu współpracy zespołowej nauczycieli. Konsultant w zakresie wsparcia przedszkoli, szkół i placówek w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, organizacji kształcenia dzieci i uczniów niepełnosprawnych we współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi.

Pakiet plików udostępnianych drogą elektroniczną

XI

2021

Narzędzia nadzoru pedagogicznego

Kontrola obowiązku szkolnego, ocena pracy nauczyciela i dyrektora, sprawy pracownicze

8 zestawów | 84 dokumenty

Procedury i dokumenty dotyczące pandemii COVID-19

2 zestawy | 24 dokumenty

Dokumentacja Dyrektora Szkoły

To kompletny zestaw dokumentacji potrzebnej do sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły na etapie planowania, kontroli, ewaluacji i wspomagania. Wszystkie dokumenty są przygotowane w wersji edytowalnej i wypełnione wzorcową treścią dostosowaną do aktualnych przepisów i najnowszych zmian w prawie oświatowym.

Dokumentacja jest udostępniana w dwóch wariantach do wyboru:

 1. Jako ROCZNY cykl 5 pakietów
  1. Listopad 2021. Narzędzia nadzoru pedagogicznego, kontrola obowiązku szkolnego, ocena pracy nauczyciela i dyrektora, sprawy pracownicze & Procedury i dokumenty dotyczące pandemii COVID-19
  2. Styczeń 2022. Podsumowanie I półrocza. Sprawozdawczość, nadzór pedagogiczny, funkcjonowanie placówki
  3. Marzec 2022. Rekrutacja, ruch kadrowy, procedury, narzędzia, dokumentacja
  4. Maj 2022. Podsumowanie roku szkolnego 2021/2022. Nadzór i sprawozdawczość roczna
  5. Wrzesień 2022. Rozpoczęcie roku szkolnego 2022 / 2023. Nadzór pedagogiczny, zmiany w przepisach, procedury i dokumentacja wymagane w roku szkolnym
 2. Korzyści:

  • Dokumenty dostarczane bezpośrednio na skrzynkę mailową co 2 miesiące (oprócz wakacji).
  • Płatność każdorazowo za dany pakiet, czyli nie musisz płacić za rok z góry.
 3. Jako ROCZNY dostęp do portalu www.nowynadzorpedagogiczny.pl w formie plików elektronicznych do pobrania, zebranych w pakiety Listopad, Styczeń, Marzec, Maj, Wrzesień

  Korzyści:

  • Dostęp do dokumentacji, która należy do pakietów wydanych w poprzednich latach
  • Abonament półroczny oraz roczny

Formularz zamówienia

Wybierz wariant publikacji

Szczegółowe warunki zamówienia dostępne są tutaj.
Cena 1 pakietu: 229 zł netto + VAT

Określ kto składa zamówienie

Firma / Instytucja

Osoba fizyczna